Polityka prywatności

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288
Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000573537 (dalej jako Spółka), email info@sofic.pl, telefon 530 376 838 (zwany dalej:
„Administratorem”).
Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
a) e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: info@sofic.pl
b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A,
80-288 Gdańsk

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
a) w przypadku wyrażenia poniższej zgody na korzystanie ze strony internetowej
Administratora – korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności strony oraz
prezentowania naszych produktów i usług na stronie – podstawą prawną jest udzielona
przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub przetwarzaniem Twoich
danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne
i nowych technologii, marketingowe i komunikacyjne.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, zależnie od celu:
a) korzystania ze strony internetowej – do momentu zakończenia sesji przeglądania
strony (pliki cookie sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookies
z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej – wówczas pliki
cookies trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą
przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania strony internetowej Administratora;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim
korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu albo do
momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

Masz prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania,
uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
b) do przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś, tj. otrzymania tych
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby
dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
c) do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z Twoim korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po
otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu, co do którego
wyraziłaś/eś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich
niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.

Skontaktuj się z nami